Spolupracujeme s

 

 

 

KONTAKTY

Radek Horn
S. K. Neumanna 964
269 01 Rakovník
tel: +420607906654
kominyhorn@seznam.cz

ANKETA

Čím topíte?

Dřevo 46% Uhlí, brikety, koks 21% Plyn 22% Jinak 11%

Nové komíny


stavíme
z materiálů
od firem
JEREMIAS,
CJ BLOK
a dalších

komín jeremias

Komin_SKC-CM_UNIWERSAL


KONTAKTNÍ A DALŠÍ INFORMACE » OBCHODNÍ PODMINKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu "KOMÍNY HORN"
(dále jen „Obchodní podmínky“)

Obecná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu KOMINYHORN.CZ (dále jen „e-shop“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a zákazníkem v rámci nákupu zboží prostřednictvím e-shopu. Provozovateleme-shopu je Radek Horn,  se sídlem S.K. Neumanna 964, 269 01, Rakovník

Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese KOMINYHORN.CZ, který prostřednictvím e-shopu učinil řádnou objednávku zboží. Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 

V případně doručování objednaného zboží prostřednictvím PPL či České pošty, jak je uvedeno níže v kapitole 3., je odesílatelem společnost Radek Horn se sídlem S.K. Neumanna 964, 269 01, Rakovník, IČO 68141742, (dále jen "společnost Radek Horn").

 

Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na adrese KOMINYHORN.CZ, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Pro vztah mezi zákazníkem a prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem.

Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka se řídí právem České republiky s výjimkou kolizních norem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

 

Kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu lze uzavřít v jazyce českém.

 

Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.

 

2. Objednávka

Nabídka zboží prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím internetu na KOMINYHORN.CZ. Zde je zákazníkovi k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží v katalogu, vyhledávání požadovaných položek a objednávání vybraného zboží. Před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odesílána zákazníkem prodávajícímu přímo z prostředí e-shopu elektronickou cestou.

Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

 

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

 

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně expedičního poplatku.

 

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zákazníka prodávajícímu. Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně expedičního poplatku. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží.

 

Prodávající neprovádí rezervaci zboží. Při platební podmínce „platba předem“ je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží vč. expedičního poplatku za poštovné a balné na účet prodávajícího. Dojde-li v době od uzavření kupní smlouvy na zboží do okamžiku připsání kupní ceny za zboží vč. expedičního poplatku za poštovné a balné k vyprodání zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na zboží.

 

Kupní smlouva není po svém uzavření podávajícím archivována a není přístupná.

 

Objednávku může zákazník zrušit bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku expedice zboží, která je zákazníkovi oznámená formou e-mailu. Zrušení objednávky a opravu chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky provádí zákazník e-mailem na kominyhorn@seznam.cz

 

3. Kupní cena, náklady na dodání, dodací a platební podmínky

 

Kupní cena

Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v katalogu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Všechny ceny v katalogu jsou udávány v českých korunách (Kč), vždy vč. DPH. 

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu.

Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy Zákazníka.

Prodávající doručí zboží zákazníkovi zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, je-li zboží skladem. Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.

 

Náklady na dodání

Ke kupní ceně zboží je vždy připočten expediční poplatek za poštovné a balné, který se v případě platby v okamžiku doručení zboží (dobírkou) zvyšuje o dobírkovou částku. Při objednávce zboží, kdy si zákazník zvolil osobní odběr zboží na prodejně, se expediční poplatek nehradí.

Zboží vyžadující odbornou montáž může být zákazníkovi odborně namontováno. Montáž není součástí ceny za zboží a částka za montáž bude účtována zákazníkovi  dle ceníku.

 

Dodací podmínky

Zboží prodávající dle volby zákazníka doručuje:

- prostřednictvím zásilkové služby PPL (PPL CZ s.r.o, IČO 25194798, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105858)

- prostřednictvím České pošty (Česká pošta, s.p., IČO 47114983, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565). Zákazník si může zvolit mezi doručením formou „Balík Do ruky“ nebo „Balík Na poštu“. Seznam poboček České pošty, které tyto služby podporují, je uveden na www.ceskaposta.cz. Nadměrné zásilky zboží není možné prostřednictvím České pošty doručit;


- osobním odběrem v kamenné prodejně.

 

Platební podmínky

Pro platbu lze zvolit jeden ze způsobů: 

- platba při převzetí (dobírka),

- platba předem standardním bankovním převodem

 

Pokud bude objednávka obsahovat výlučně produkty, za které se neplatí, nemá zákazník možnost volit způsob dopravy. Tyto produkty budou zákazníkovi bezplatně zaslány dle volby prodávajícího. Zákazník bude o způsobu dopravy informován (prodávajícím či prostřednictvím e-shopu).

 

4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen zboží od zásilkové služby řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit zásilkové službě samotné. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme zákazníkovi zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu/faktury bez výhrady zákazníka zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

V případě odběru zboží na prodejně je zákazník povinen zboží od prodávajícího řádně převzít a zkontrolovat. Podpisem dodacího listu/faktury Zákazník stvrzuje, že zboží převzal bez zjevných vad.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

5. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, které jsou součástí objednávky, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány společností Radek Horn, nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a za účelem nabízení produktů a služeb, zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Zákazníka dobrovolné. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách obchodu a služeb, sdělí touto skutečnost prodávajícímu na e-mail: kominyhorn@seznam.cz 

Zákazník souhlasí s tím, že bude každá jeho objednávka zboží zařazena do soutěže dle pravidel soutěže, pokud v okamžiku odeslání objednávky soutěž probíhá.

 

6. Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění

 

Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je spotřebitelem

Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. O úmyslu odstoupit od smlouvy je Zákazník – spotřebitel povinen informovat prodávajícího e-mailem na adresu kominyhorn@seznam.cz nebo doporučeným dopisem na adresu Radek Horn, S.K. Neumanna 964, 269 01, Rakovník. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, je Zákazník – spotřebitel povinen na vlastní náklady zaslat zpět nebo je předat v prodejně firmy Radek Horn, Nábřeží dr. Beneše 1884, 269 01 Rakovník (za zimním stadionem)

V otevírací době Po - Pá: 9.00 až 17.00

. Zákazník – spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník – spotřebitel, že odeslal zboží zpět. Vráceny budou všechny platby, které prodávající od Zákazníka – spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Zákazník – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete Zde.

 

Právo na odstoupení od smlouvy není možné uplatnit u zboží vyžadujícího odbornou montáž v případě, že zboží již bylo zákazníkovi na jeho přání namontováno.

 

 

Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je podnikatel

 

Zákazník – podnikatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

 

Na zboží nejsou poskytovány žádné poprodejní služby.

 

Práva z vadného plnění

Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl nebo rozpor mezi údaji uvedenými na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněnou fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v okamžiku odběru, informovat prodávajícího.

Zboží, u kterého zákazník reklamuje jiné vady, doručuje zákazník prodávajícímu nebo Dealerovi, který je v seznamu výdejních míst e-shopu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Zákazník přitom co nejvýstižněji popíše vady, jejich projevy a doloží skutečnost, že zboží koupil v e-shopu.

 

Postup při reklamaci

1. Zákazník informuje prodávajícího e-mailem na: kominyhorn@seznam.cz

2. Zákazník zboží zašle jako doporučený balík na korespondenční adresu prodávajícího (Radek Horn, S.K. Neumanna 964, 269 01, Rakovník) nikoliv na dobírku.

3. Zákazník do zásilky uvede důvod reklamace a přiloží kopii prodejního dokladu.

 

 

Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem - spotřebitelem, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 5. 10. 2015